/Files/images/img20080220_00093324.jpg


І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Комунальний заклад «Середня загальноосвітня школа №4 м. Покров Дніпропетровської області» створений на підставі рішення Покровської міської ради № 110 від 30 липня 1963 року та знаходиться у власності територіальної громади м. Покров.

1.2. Скорочена назва комунального закладу «Середня загальноосвітня школа №4 м. Покров Дніпропетровської області» - КЗ «СЗШ №4».

1.3. Засновником (власником) навчального закладу є Покровська міська рада.

1.4. КЗ «СЗШ №4» є неприбутковою юридичною особою, має печать та штамп.

1.5. Юридична адреса КЗ «СЗШ №4»: 53303, Дніпропетровська область, м. Покров,

вул. Уральська, 2, телефон 4-21-71.

1.6. Комунальний закладу «Середня загальноосвітня школа №4 м. Покров Дніпропетровської області» є базовим закладом міста, в якому здійснюється екстернатна форма навчання.

1.7. КЗ «СЗШ №4» є правонаступником всіх прав та обов’язків комунального закладу «Навчально-виробничий центр професійної підготовки молоді м. Покров (Орджонікідзе) Дніпропетровської області».

1.8. На підставі того, що КЗ «СЗШ №4» є правонаступником всіх прав та обов’язків комунального закладу «Навчально-виробничий центр професійної підготовки молоді м. Покров (Орджонікідзе) Дніпропетровської області» та має відповідну матеріально-технічну базу, в навчальному закладі можуть бути створені класи професійного спрямування.

1.9. У своїй діяльності КЗ «СЗШ №4» керується Конституцією України, Законами України «Про загальну середню освіту», «Про освіту», «Про позашкільну освіту», «Про професійно-технічну освіту», Положення про екстернат загальноосвітніх навчальних закладах затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України 19.05.2008 року за №431, Положенням про загальноосвітній навчальний заклад, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 27 серпня 2010 року №778, іншими нормами чинного законодавства, рішеннями Дніпропетровської обласної державної адміністрації, рішеннями та наказами повноважених органів управління та рішеннями Покровської міської ради та виконавчого комітету Покровської міської ради, а також власним Статутом.

1.10. КЗ «СЗШ №4» підзвітний, підконтрольний та підпорядкований управлінню освіти виконавчого комітету Покровської міської ради у межах встановлених чинним законодавством.

1.11. Головною метою діяльності закладу є забезпечення реалізації права громадян на здобуття безоплатної повної загальної середньої освіти, формування особистості учня, розвиток його здібностей і обдарувань, наукового світогляду та професійного самовизначення.

1.12. Головним завданням КЗ «СЗШ №4» є:

- забезпечення реалізації права громадян на повну, безоплатну загальну середню освіту, виховання громадян України;

- розвиток особистості учня (вихованця), його здібностей і обдарувань, наукового світогляду;

- виконання вимог Державного стандарту загальної середньої освіти, підготовка учнів (вихованців) до подальшої освіти і трудової діяльності;

- виховання в учнів (вихованців) поваги до Конституції України, державних символів України, прав і свобод людини і громадянина, почуття власної гідності, відповідальності перед законом за свої дії, свідомого ставлення до обов’язків людини і громадянина;

- виховання шанобливого ставлення до Батьківщини, поваги до народних традицій і звичаїв, державної та рідної мови, національних цінностей українського народу та інших народів і націй;

- формування і розвиток соціальної зрілої, творчої особистості з усвідомленою громадянською позицією, почуттям національної самосвідомості, особисто підготовленої до професійного самовизначення;

- реалізація права учнів на вільне формування політичних світоглядних переконань;

- виховання свідомого ставлення до свого здоров’я та здоров’я інших громадян як найвищої соціальної цінності, формування засад здорового способу життя, збереження і зміцнення фізичного та психічного здоров’я учнів;

- створення умов для оволодіння системою наукових знань про природу, людину і суспільство;

- здійснення допрофесійного та професійного навчання, профорієнтаційна робота, профконсультування учнівської молоді;

- забезпечення реалізації потреб особистості в отриманні професії, спеціальності, кваліфікації відповідно до інтересів і здібностей, наявних умов;

- здійснення виробничої діяльності;

- реалізації потреб громадян у здобутті початкової, базової та повної загальної середньої освіти екстерном.

1.13. Навчальний заклад самостійно приймає рішення і здійснює діяльність у межах своєї компетенції, передбаченої чинним законодавством України, та власним Статутом.

1.14. Навчальний заклад несе відповідальність перед громадянами, суспільством і державою за:

- безпечні умови освітньої діяльності;

- дотримання державних стандартів освіти;

- дотримання договірних зобов’язань з іншими суб’єктами освітньої та навчально-виробничої діяльності.

1.15. У навчальному закладі визначена російська мова навчання. З урахуванням освітніх запитів населення, кадрового забезпечення та матеріально-технічної і методичної бази КЗ «СЗШ №4» організує навчання в старшій школі за профільними напрямами, які щорічно визначаються в робочому навчальному плані.

1.16. Навчальний заклад має право:

- проходити в установленому порядку державну атестацію;

- визначати форми, методи й засоби організації навчально-виховного процесу за погодженням із власником (засновником);

- визначати варіативну частину робочого навчального плану;

- в установленому порядку розробляти й упроваджувати експериментальні та індивідуальні робочі навчальні плани;

- спільно з вищими навчальними закладами, науково-дослідними інститутами та центрами проводити науково-дослідну, експериментальну, пошукову роботу, що не суперечить законодавству України;

- у межах виділених бюджетних асигнувань використовувати різні форми морального й матеріального заохочення до учасників навчально-виховного процесу;

- отримувати добровільні грошові внески та матеріальні цінності від підприємств, установ, організацій та окремих громадян;

- розвивати власну соціальну базу, мережу спортивно-оздоровчих лікувально-профілактичних і культурних підрозділів;

- організовувати факультативи, гуртки, клуби, секції, студії тощо.

1.17. У навчальному закладі можуть створюватись та функціонувати методичні об’єднання вчителів, творчі групи, психологічна, методична служби, наукові та інші об’єднання учнів, учителів, батьків відповідно до чинного законодавства.

1.18. Індивідуальне навчання та навчання екстерном організовуються відповідно до Положень про індивідуальне навчання та екстернат у системі загальної середньої освіти, затверджених Міністерством освіти і науки України.

1.19. Медичне обслуговування учнів закладу здійснюється згідно з чинним законодавством на безоплатній основі.

1.20. Медичний персонал закладу здійснює лікувально-профілактичні заходи, в тому числі забезпечує супровід обов’язкових медичних оглядів, контроль за станом здоров’я, фізичним розвитком дитини, організацією фізичного виховання, загартуванням, дотриманням санітарно-гігієнічних норм та правил, режимом та якістю харчування, проведенням санітарно-просвітницької роботи.

1.21. Взаємовідносини навчального закладу з юридичними і фізичними особами визначаються чинним законодавством.

II. ОРГАНІЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ У СЕРЕДНІЙ ЗАГАЛЬНООСВІТНІЙ ШКОЛІ

2.1. Навчальний заклад планує свою роботу відповідно до перспективного, річного, щомісячного, щотижневого планів. У плані роботи відображаються найголовніші питання роботи навчального закладу, визначаються перспективи його розвитку. Річний план роботи затверджується радою навчального закладу.

2.2. Основним документом, що регулює навчально-виховний процес, є робочий навчальний план, складений на основі типових навчальних планів, розроблених та затверджених Міністерством освіти і науки України, із конкретизацією варіативної частини і визначенням профілю навчання. Робочий навчальний план КЗ «СЗШ №4» погоджується радою навчального закладу і затверджується начальником управління освіти виконавчого комітету Покровської міської ради. У вигляді додатків до робочого навчального плану додаються розклад уроків (щоденний, тижневий) та режим роботи (щоденний, річний).

2.3. Відповідно до робочого навчального плану педагогічні працівники даного навчального закладу самостійно добирають програми, підруч­ники, навчальні посібники, що мають гриф Міністерства освіти і науки України, а також науково-методичну літературу, дидактичні матеріали, форми, методи, засоби навчальної роботи, що мають забезпе­чувати виконання статутних завдань та здобуття освіти на рівні держа­вних стандартів.

2.4. Навчальний заклад здійснює навчально-виховний процес за груповою, індивідуальною, екстернатною формою навчання.

2.5. Зарахування учнів (вихованців) до навчального закладу здійснюється за наказом директора на підставі особистої заяви (для неповнолітніх – заяви батьків або осіб, які їх замінюють) або направлень відповідних органів управління освітою, а також свідоцтва про народження (копії), паспорта, медичної довідки встановленого зразка, документа про ная­вний рівень освіти (крім дітей, що вступають до першого класу). У разі потреби учень (вихованець) може перейти протягом будь-якого року навчання до іншого навчального закладу. Переведення учнів до іншого навчального закладу здійснюється за наявності особової спра­ви учня встановленого Міністерством освіти й науки України зразка.

2.6. У школі першого ступеня навчання для учнів за бажанням їхніх батьків або осіб, які їх замінюють, при наявно­сті належної навчально-матеріальної бази, педагогічних працівників,
обслуговуючого персоналу можуть бути створені групи продовженого дня.
Зарахування до груп продовженого дня і відрахування дітей з них здій­снюється наказом директора навчального закладу на підставі заяви батьків (осіб, які їх замінюють).

Режим роботи груп продовженого дня для учнів 1 – 4 класів щорічно визначається наказом директора навчального закладу.

2.7. Структура навчального року, а також тижневе навантаження учнів вста­новлюється навчальним закладом в межах часу, що передбачений ро­бочим навчальним планом.

Навчальні заняття розпочинаються 1 вересня у День знань і закінчуються датою, визначеною наказом Міністерства освіти і науки України. Навчальний рік поділяється на 2 семестри.

2.8. Відволікання учнів від навчальних занять на інші види діяльності забороняється (крім випадків, передбачених законодавством України).

2.9. За погодженням з відповідними структурними підрозділами міської державної адміністрації з урахуванням місцевих умов, специфіки та профілю навчального закладу запроваджується графік канікул. Тривалість канікул протягом навчального року не повинна становити менш як 30 календарних днів.

2.10. Тривалість уроків у навчальному закладі становить: у перших класах – 35 хвилин, у других - четвертих класах – 40 хвилин, у п'ятих – одинадцятих – 45 хвилин. Зміна тривалості уроків допускається за погоджен­ням із відповідними органами управління освітою та територіальними установами державної санітарно-епідеміологічної служби.

2.11. Щоденна кількість і послідовність навчальних занять визначається ро­зкладом уроків, що складається на кожен семестр відповідно до саніта­рно-гігієнічних та педагогічних вимог, погоджується радою навчально­го закладу і затверджується директором школи.

Тижневий режим роботи навчального закладу затверджується у розкладі навчальних занять.

Крім різних форм обов'язкових навчальних занять, у зак­ладі проводяться індивідуальні, групові, факультативні та інші заняття і заходи, що передбачені окремим розкладом і спрямовані на задово­лення освітніх інтересів учнів та на розвиток їх творчих здібностей, на­хилів і обдаровань.

2.12. Зміст, обсяг і характер домашніх завдань з кожного предмету визначаються вчителем відповідно до педагогічних і санітарно-гігієнічних вимог з урахуванням індивідуальних особливостей учнів.

2.13. У навчальному закладі визначення рівня досягнень учнів у навчанні здійснюється відповідно до діючої системи оцінювання навчальних досягнень учнів. У першому класі оцінювання здійснюється вербально з усіх предметів; у другому – четвертому класах вербально оцінюються предмети інваріантної складової «Інформатика», «Музичне мистецтво», «Образотворче мистецтво», «Основи здоров’я», «Фізична культура» та всі предмети варіативної складової навчального плану закладу; з 5 по 11 класи – за 12 бальною шкалою відповідно до критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів.

У документі про освіту (табелі успішності, свідоцтві, атестаті) відображаються досягнення учнів у навчанні за семестри, навчальний рік та державну підсумкову атестацію.

2.14. Результати семестрового, річного, підсумкового оцінювання доводяться до відома учнів класним керівником (головою атестаційної комісії).

2.15. Порядок переведення і випуск учнів навчального закладу визначає­ться Порядком переведення учнів (вихованців)загальноосвітнього навчального закладу до наступного класу, затве­рдженим наказом Міністерства освіти і науки України від 14 липня 2015 року №762, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 30 липня 2015 року за №924/27369.

2.16. При переведені учнів з початкової до основної школи передусім бе­руться до уваги досягнення у навчанні не нижче середнього рівня з української мови, читання, математики.

2.17. Контроль за відповідністю освітнього рівня учнів, які закінчили пер­ший ступінь навчання, вимогам Державного стандарту початкової загальної середньої освіти здійснюється шляхом державної підсумкової атестації. Порядок проведення державної підсумкової атестації визначається По­ложенням про державну підсумкову атестацію учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти, затвердженим наказом Міністерства
освіти й науки України від 30.12.2014 р. за № 1547 та зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 14.02.2015р. за №157/26602.

2.18. Учням, які закінчили певний ступень навчального закладу, видається відповідний документ про освіту:

- по закінченні початкової школи – табель успішності;

- по закінченні основної школи – свідоцтво про базову загальну се­редню освіту;

- по закінченні навчального закладу – атестат про повну загальну се­редню освіту.

2.19. За успіхи у навчанні для учнів (вихованців) встановлюються такі фо­рми морального і матеріального заохочення: Похвальний лист «За високі досягнення у навчанні», Похвальна грамота «За особливі досягнення у вивченні окремих предметів», золота медаль «За високі досягнення у навчанні», срібна медаль «За досягнення у навчанні», цінні подарунки.

ІІІ. УЧАСНИКИ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ

3.1. Учасниками навчально-виховного процесу в загальноосвітньому нав­чальному закладі є:

- учні (вихованці);

- керівники;

- педагогічні працівники, психолог, бібліотекар;

- інші спеціалісти;

- батьки або особи, які їх замінюють.

3.2. Статус учасників навчально-виховного, виробничого процесу їхні права і обов’язки визначено Законом України «Про освіту» та «Про загальну середню освіту».

3.3. Права і обов'язки учнів (вихованців), педагогічних та інших працівни­ків визначаються чинним законодавством та цим статутом.

3.4. Учні мають право:

- на вибір форми навчання, факультативів, спецкурсів, позашкільних та позакласних занять;

- на користування навчально-виробничою, науковою, матеріально-те­хнічною, культурно-спортивною, корекційно-відновною та лікува­льно-оздоровчою базою навчального закладу;

- на доступ до інформації з усіх галузей знань;

- брати участь у різних видах науково-практичної діяльності, конференціях, олімпіадах, вис­тавках, конкурсах, тощо;

- брати участь у роботі органів громадського самоврядування нав­чального закладу;

- брати участь в обговоренні і вносити власні пропозиції щодо орга­нізації навчально-виховного процесу, дозвілля учнів (вихованців);

- брати участь у добровільних самодіяльних об'єднаннях, творчих сту­діях, клубах, гуртках, групах за інтересами тощо;

- повагу людської гідності, вільне вираження поглядів, переконань;

- на захист від будь-яких форм експлуатації, психічного й фізичного насилля, що порушують права або принижують їх честь, гідність;

- на безпечні нешкідливі умови навчання, виховання та праці.

3.5. Учні зобов’язані:

- оволодівати знаннями, вміннями, практичними навичками, підви­щувати загальнокультурний рівень;

- дотримуватися вимог Статуту, правил внутрішнього розпорядку;

- бережно ставитись до державного, громадського і особистого майна;

- дотримуватися законодавства, моральних, етичних норм;

- брати посильну участь у різних видах трудової діяльності, що не за­боронені чинним законодавством;

- дотримуватись правил особистої гігієни та правил техніки безпеки під час навчання та виробничої діяльності;

- відшкодовувати нанесені збитки.

3.6. Учні школи залучаються за їх згодою та згодою батьків або осіб, які їх замінюють, до самообслуговування, різних видів суспільно-корисної праці відповідно до цього статуту і правил внутрішнього розпорядку з урахуванням віку, статі, фізичних можливостей.

3.7. Педагогічними працівниками та майстри навчального закладу можуть бути осо­би з високими моральними якостями, які мають відповідну педагогічну освіту, належний рівень професійної підготовки, здійснюють педагогічну діяльність, забезпечують результативність та якість своєї робо­ти, фізичний та психічний стан здоров'я яких дозволяє виконувати про­фесійні обов’язки.

3.8. Призначення на посаду та звільнення з посади педагогічних та інших працівників й інші трудові відносини регулюються законодавством Ук­раїни про працю, Законом України "Про загальну середню освіту" та іншими законодавчими актами.

3.9. Педагогічні працівники мають право на:

- захист професійної честі, гідності;

- самостійний вибір форм, методів, засобів навчальної роботи, не шкі­дливих для здоров'я учнів, участь в обговоренні та ви­рішенні питань організації навчально-виховного процесу;

- проведення в установленому порядку науково-дослідної, експери­ментальної, пошукової роботи;

- виявлення педагогічної ініціативи;

- позачергову атестацію з метою отримання відповідної категорії, педагогічного звання;

- участь у роботі органів громадського самоврядування навчального закладу;

- підвищення кваліфікації, перепідготовку;

- отримання пенсії, у тому числі і за вислугу років у порядку визначеному законодавством України;

- на матеріальне, житлово-побутове та соціальне забезпечення відпо­відно до чинного законодавства;

- об'єднуватися у професійні спілки та бути членами інших об'єднань громадян, діяльність яких не заборонена законодавством України;

- порушувати питання захисту прав, професійної та людської честі і гідності.

Відволікання педагогічних працівників від виконання професійних обов’язків не допускається, за винятком випадків, передбачених законода­вством України.

3.10. Педагогічні працівники зобов'язані:

- забезпечувати належний рівень викладання навчальних дисциплін відповідно до навчальних програм на рівні обов'язкових державних вимог;

- сприяти розвитку інтересів, нахилів та здібностей дітей, а також збереженню їх здоров’я, здійснювати пропаганду здорового образу життя;

- сприяти зростанню іміджу навчального закладу;

- настановленням і особистим прикладом утверджувати повагу до державної символіки, принципів загальнолюдської моралі;

- виховувати в учнів (вихованців) повагу до батьків, жінки, старших за віком, народних традицій та звичаїв, духовних та культурних над­бань народу України;

- готувати учнів до самостійного життя в дусі взаєморозуміння, миру, злагоди між усіма народами, етнічними, національними, релігійни­ми групами;

- дотримуватися педагогічної етики, моралі, поважати гідність учнів;

- захищати учнів від будь-яких форм фізичного або психічного наси­льства, запобігання вживанню ними алкоголю, наркотиків, тютюну, іншим шкідливим звичкам;

- постійно підвищувати свій професійний рівень, педагогічну майс­терність, загальну й політичну культуру; виконувати Статут навча­льного закладу, правила внутрішнього розпорядку, умови контрак­ту чи трудового договору;

- виконувати накази й розпорядження керівника навчального закла­ду, органів управління освітою;

- брати участь у роботі педагогічної ради.

3.11. У навчальному закладі обов’язково проводиться атестація педагогічних працівників. Атестація здійснюється, як правило, один раз на п’ять років відповідно до діючого на момент її проведення Типового положення про атестацію педагогічних працівників, затвердженого Міністерством освіти і науки України.

3.12. Педагогічні працівники, які систематично порушують статут, прави­ла внутрішнього розпорядку навчального закладу, не виконують поса­дових обов'язків, умови колективного договору або за ре­зультатами атестації не відповідають займаній посаді, звільняються з роботи відповідно до чинного законодавства.

3.13. Батьки та особи, які їх замінюють, мають право:

- обирати та бути обраними до батьківських комітетів та органів гро­мадського самоврядування;

- звертатись до органів управління освітою, керівника навчального закладу, і органів громадського самоврядування з питань навчання, виховання дітей;

- брати участь у заходах, спрямованих на поліпшення організації на­вчально-виховного процесу та зміцненні матеріально-технічної бази навчального закладу;

- на захист законних інтересів своїх дітей в органах громадського са­моврядування навчального закладу та у відповідних державних, судових органах.

3.14. Батьки та особи, які їх замінюють, несуть відповідальність за здобуття дітьми повної загальної середньої освіти і зобов'язані:

- забезпечувати умови для здобуття дитиною повної загальної сере­дньої освіти за будь-якою формою навчання;

- постійно дбати про фізичне здоров’я, психічний стан дітей, створю­вати належні умови для розвитку їх природних здібностей;

- поважати гідність дитини, виховувати працелюбність, почуття доб­роти, милосердя, шанобливе становлення до Вітчизни, сім'ї, держа­вної та рідної мов, повагу до національної історії, культури, цінно­стей інших народів;

- виховувати у дітей повагу до законів, прав, основних свобод людини.

3.15. Представники громадськості мають право:

- обирати і бути обраними до органів громадського самоврядування в навчальному закладі;

- керувати учнівськими об’єднаннями за інтересами, гуртками, секціями;

- сприяти покращенню матеріально-технічної бази, фінансовому забезпеченню закладу;

- проводити консультації для педагогічних працівників;

- брати участь в організації навчально-виховного процесу.

3.16. Представники громадськості зобов’язані:

- дотримуватися цього Статуту;

- виконувати накази та усні розпорядження директора навчального закладу, рішення органів громадського самоврядування;

- захищати учнів від всіляких форм фізичного та психічного насильства;

- пропагувати здоровий спосіб життя, шкідливість вживання алкоголю, наркотиків, тютюну, дотримуватись етики поведінки та моралі.

ІV. УПРАВЛІННЯ НАВЧАЛЬНИМ ЗАКЛАДОМ

4.1. Управління навчальним закладом здійснюється управлінням освіти виконавчого комітету Покровської міської ради.

Безпосереднє керівництво закладом здійснює його дирек­тор. Директором може бути громадянин України, який має вищу педагогічну освіту на рівні спеціаліста або магістра, стаж педагогічної роботи не менш як 3 роки.

Директор КЗ «СЗШ № 4» призначається управлінням освіти за погодженням із міським головою та відповідно до Порядку призначення на посаду керівників навчальних закладів системи загальної середньої освіти міста, що належать до комунальної форми власності.

Призначення та звільнення заступників директора здійснюється управлінням освіти за поданням директора з дотриманням чинного законодавства.

4.2. Вищим органом громадського самоврядування навчального закладу освіти є загальні збори які скликаються не менше одного разу на рік.

Делегати загальних зборів (конференції) з правом вирішального го­лосу обираються від таких трьох категорій:

- працівників навчального закладу - зборами трудового колективу;

- учнів навчального закладу другого-третього ступеня – класними зборами;

- батьків, представників громадськості - класними батьківськими збо­рами.

Кожна категорія обирає однакову кількість делегатів. Загальна кількість делегатів 90 осіб по 30 осіб від кожної категорії делегатів. Загальні збори (конференція) правочинні, якщо в їхній роботі бере участь не менше половини делегатів кожної з трьох категорій. Рішення приймається простою більшістю голосів присутніх делегатів. Право скликати збори (конференцію) мають голова ради навчального закладу, учасники зборів (делегати конференції), якщо за це висловлю­ються не менше третини їх загальної кількості, директор навчального закладу, засновник.

Загальні збори (конференція):

- обирають раду навчального закладу, її голову, встановлюють термін їх повноважень;

- заслуховують звіт директора і голови ради навчального закладу;

- розглядає питання навчально-виховної, методичної і фінансово-господарської діяльності навчального закладу;

- затверджує основні напрями вдосконалення навчально-виховного процесу, розглядає інші найважливіші напрями діяльності школи;

- приймає рішення про стимулювання праці керівників та інших педагогічних працівників.

4.3. У період між загальними зборами (конференцією) діє рада навчаль­ного закладу.

4.3.1. Метою діяльності ради є:

- сприяння демократизації і гуманізації навчально-виховного про­цесу;

- об'єднання зусиль педагогічного і учнівського колективів, бать­ків, громадськості щодо розвитку навчального закладу та удос­коналення навчально-виховного процесу;

- формування позитивного іміджу та демократичного стилю уп­равління навчальним закладом;

- розширення колегіальних форм управління навчальним закла­дом;

- підвищення ролі громадськості у вирішенні питань, пов'язаних з організацією навчально-виховного процесу.

4.3.2. Основним завданням ради є:

- підвищення ефективності навчально-виховного процесу у взаємодії з сім'єю, громадськістю, державними та приватними ін­ституціями;

- визначення стратегічних завдань, пріоритетних напрямів розвит­ку навчального закладу та сприяння організаційно-педагогічно­му забезпеченню навчально-виховного процесу;

- формування навичок здорового способу життя;

- створення належного педагогічного клімату в навчальному зак­ладі;сприяння духовному, фізичному розвитку учнів (вихованців) та набуття ними соціального досвіду;

- підтримка громадських ініціатив щодо вдосконалення навчання та виховання учнів, творчих пошуків і дослідно-експериментальної роботи педагогів;

- сприяння організації дозвілля та оздоровлення учнів (вихован­ців);

- підтримка громадських ініціатив щодо створення належних умов і вдосконалення процесу навчання та виховання учнів;

- ініціювання дій, що сприяли б неухильному виконанню поло­жень чинного законодавства щодо обов'язковості загальної се­редньої освіти;

- стимулювання морального та матеріального заохочення учнів (вихованців), сприяння пошуку, підтримки обдарованих дітей;

- зміцнення партнерських зв'язків між родинами учнів (вихован­ців) та загальноосвітнім навчальним закладом з метою забезпе­чення єдності навчально-виховного процесу.

4.3.3. До ради обираються пропорційно представники від педагогічного колективу, учнів (вихованців) ІІ-III ступенів навчання, батьків і громадськості. Представництво в раді й загальна її чисельність визначаються загальними зборами (конференцією) навчального закладу.

Рішення про дострокове припинення роботи члена ради з будь-яких причин приймається виключно загальними зборами (конференцією).

На чергових виборах склад ради оновлюється не менше ніж на тре­тину.

4.3.4. Рада навчального закладу діє на засадах:

- пріоритету прав людини, гармонійного поєднання інтересів осо­би, суспільства, держави;

- дотримання вимог законодавства України;

- колегіальності ухвалення рішень;

- добровільності і рівноправності членства;

- гласності.

Рада діє за планом, що затверджується загальними зборами (кон­ференцією).

Кількість засідань визначається їх доцільністю, але має бути не ме­ншою чотирьох разів на навчальний рік.

Засідання ради може скликатися її головою або з ініціативи директо­ра навчального закладу, членами ради.

Рішення ради приймається простою більшістю голосів за наявності на засіданні не менше двох третин її членів.

У разі рівної кількості голосів вирішальним є голос голови ради.

Рішення ради, що не суперечить, законодавству України та Статуту навчального закладу, доводяться в 7-й денний термін до відома пе­дагогічного колективу, учнів (вихованців), батьків або осіб, які їх замінюють, та громадськості.

У разі незгоди адміністрації навчального закладу з рішенням ради, створюється узгоджувальна комісія, що розглядає спірне питання. До складу комісії входять представники органів громадського само­врядування, адміністрації, профспілкового комітету навчального за­кладу.

4.3.5. Очолює раду навчального закладу голова, який обирається із складу ради.

Голова ради може бути членом педагогічної ради. Головою ради не можуть бути директор та його заступники. Для вирішення поточних питань рада може створювати постійні або тимчасові комісії з окремих напрямів роботи. Склад комісій і зміст їх роботи визначається радою.

Члени ради мають право вносити на розгляд усі питання, що стосується діяльності навчального закладу, пов'язаної з організацією навчально-виховного процесу, проведенням оздоровчих та культу­рно-масових заходів.


4.3.6. Рада навчального закладу:

- організовує виконання рішень загальних зборів (конференцій);

- вносить пропозиції щодо зміни типу, статусу, профільності навчання, вивчення іноземних мов та мов національних меншин;

- спільно з адміністрацією розглядає й затверджує план роботи на­вчального закладу та здійснює контроль за його виконанням;

- разом з адміністрацією здійснює контроль за виконанням Стату­ту навчального закладу;

- затверджує режим роботи навчального закладу;

- сприяє формуванню мережі класів навчального закладу, обґру­нтовуючи її доцільність в органах виконавчої влади та місцевого самоврядування;

- приймає рішення спільно з педагогічною радою про представ­лення до нагородження випускників навчального закладу золо­тою медаллю "За високі досягнення у навчанні" або срібною медаллю "За досягнення у навчанні" та нагородження учнів по­хвальними листами "За високі досягнення у навчанні" та похва­льними грамотами "За особливі досягнення у вивченні окремих предметів";

- разом із педагогічною радою визначає доцільність вибору нав­чальних предметів, варіативної частини робочих навчальних пла­нів, враховуючи можливості, потреби учнів (вихованців), а та­кож тенденції розвитку регіону, суспільства й держави;

- погоджує робочий навчальний план на кожний навчальний рік;

- заслуховує звіт голови ради, інформацію директора та його заступників з питань навчально-виховної та фінансово-господарсь­кої діяльності;

- бере участь у засіданнях атестаційної комісії з метою обговоре­ння питань про присвоєння кваліфікаційних категорій вчителям;

- вносить на розгляд педагогічної ради пропозиції щодо поліпше­ння організації позакласної та позашкільної роботи з учнями (ви­хованцями);

- виступає ініціатором проведення добродійних акцій;

- виносить на розгляд педагогічної ради та відповідного органу уп­равління освітою пропозиції щодо морального й матеріального заохочення учасників навчально-виховного процесу;

- ініціює розгляд кадрових питань та бере участь у їх вирішенні;

- сприяє створенню та діяльності центрів дозвілля, а також залучає громадськість, батьків (осіб, які їх замінюють) до участі в керівництві гуртками, іншими видами позакласної та позашкільної роботи, до проведення оздоровчих та культурно-масових заходів з учнями;

- розподіляє й контролює кошти фонду загального обов'язкового навчання, приймає рішення про надання матеріальної допомо­ги учням;

- розглядає питання родинного виховання;

- бере участь за згодою батьків або осіб, які їх замінюють, в обс­теженні житлово-побутових умов учнів, які перебувають у нес­приятливих соціально-економічних умовах;

- сприяє педагогічній освіті батьків;

- сприяє поповненню бібліотечного фонду та передплаті періо­дичних видань;

- розглядає питання здобуття обов'язкової загальної середньої ос­віти учнями (вихованцями);

- організовує громадський контроль за харчуванням і медичним обслуговуванням учнів (вихованців);

- розглядає звернення учасників навчально-виховного процесу з питань роботи навчального закладу;

- вносить пропозиції щодо морального і матеріального заохочення учасників навчально-виховного процесу;

- може створювати постійні або тимчасові комісії з окремих нап­рямів роботи.

Склад комісій та зміст їх роботи визначається ра­дою.

4.4. При навчальному закладі за рішенням загальних зборів (конференції) може створюватися і діяти піклувальна рада, учнівський комітет, батьківський комітет, комісії, положення про які розробляє й затверджує міністерство освіти і науки України.

4.5. Метою діяльності піклувальної ради є створення умов доступності за­гальної середньої освіти для всіх громадян, задоволення освітніх пот­реб особи, залучення широкої громадськості до вирішення проблем навчання і виховання.

4.5.1. Основними завданнями піклувальної ради є:

- сприяння виконанню законодавства України щодо обов'язково­сті повної загальної середньої освіти;

- співпраця з органами виконавчої влади, організаціями, підприє­мствами, установами, навчальними закладами, окремими гро­мадянами, спрямована на поліпшення умов навчання й вихова­ння учнів (вихованців) у навчальному закладі;

- зміцнення навчально-виробничої, наукової, матеріально-технічної, культурно-спор­тивної, корекційно-відновної та лікувально-оздоровчої бази нав­чального закладу;

- організація змістовного дозвілля та оздоровлення учнів (вихован­ців), педагогічних працівників;

- вироблення рекомендацій щодо раціонального використання фо­нду загальнообов'язкового навчання;

- запобігання дитячій бездоглядності;

- сприяння працевлаштуванню випускників навчального закладу;

- стимулювання творчої праці педагогічних працівників та учнів (вихованців);

- всебічне зміцнення зв'язків між родинами учнів (вихованців) та навчальним закладом.

4.5.2. Піклувальна рада формується у складі 9 осіб з представників місцевих органів виконавчої влади, підприємств, установ, організацій, навчальних закладів, окремих громадян, у тому числі іноземних.

Члени піклувальної ради обираються на загальних зборах (конференції) навчального закладу шляхом голосування простою більшістю голосів.

Члени піклувальної ради працюють на громадських засадах.

Не допускається втручання членів піклувальної ради в навчально-виховний процес (відвідування уроків тощо) без згоди керівника за­гальноосвітнього навчального закладу.

У випадках, коли хтось із членів піклувальної ради вибуває, на зага­льних зборах (конференції) на його місце обирається інша особа.

4.5.3. Піклувальна рада діє на засадах:

- пріоритету прав людини, гармонійного поєднання інтересів осо­би, суспільства, держави;

- дотримання вимог законодавства України;

- самоврядування;

- колегіальності ухвалення рішень;

- добровільності й рівноправності членства;

- гласності.

Робота піклувальної ради планується довільно. Кількість засідань ви­значається їх доцільністю, але, як правило, не менш ніж чотири рази на рік.

Позачергові засідання можуть проводитись також на вимогу третини і більше її членів.

Засідання піклувальної ради є правомочним, якщо на ньому при­сутні не менше двох третин її членів.

Рішення піклувальної ради приймається простою більшістю голосів.

Піклувальна рада інформує про свою діяльність у доступній формі на зборах, у засобах масової інформації, через спеціальні стенди тощо.

Рішення піклувальної ради в 7-денний термін доводяться до відома колективу загальноосвітнього навчального закладу, батьків, грома­дськості. Їх виконання організовується членами піклувальної ради.

4.5.4. Очолює піклувальну раду голова, який обирається шляхом голо­сування на її засіданні з числа членів піклувальної ради.

З числа членів піклувальної ради також обираються заступник та секре­тар.

Голова піклувальної ради:

- скликає й координує роботу піклувальної ради;

- готує й проводить засідання, затверджує рішення піклувальної ради;

- визначає функції заступника, секретаря та інших членів;

- представляє піклувальну раду в установах, підприємствах та ор­ганізаціях з питань, віднесених до її повноважень.

Голова піклувальної ради має право делегувати свої повноваження членам піклувальної ради.

4.5.5. Піклувальна рада має право:

- вносити на розгляд органів виконавчої влади, керівника загальноосвітнього навчального закладу, загальних зборів (конферен­ції) пропозиції щодо зміцнення матеріально-технічної, навчально-виробничої, наукової, культурно-спортивної, корекційно-виховної та лікувально-оздоровчої бази навчального закладу;

- залучати додаткові джерела фінансування навчального закладу;

- вживати заходи до зміцнення матеріально-технічної й навчаль­но-методичної бази навчального закладу;

- стимулювати творчу працю педагогічних працівників, учнів (вихованців);

- брати участь у розгляді звернень громадян з питань, що стосу­ються роботи навчального закладу, з метою сприяння їх вирішенню у встановленому порядку;

- створювати комісії, ініціативні групи, до складу яких входять пре­дставники громадськості, педагогічного колективу, батьки або особи, які їх замінюють, представники учнівського самоврядування.

4.6. Директор навчального закладу:

- здійснює керівництво педагогічним колективом, забезпечує раціо­нальний добір і розстановку кадрів, створює необхідні умови для підвищення фахового й кваліфікаційного рівня працівників;

- організовує навчально-виховний процес;

- забезпечує контроль за виконанням навчальних планів і програм, рівнем досягнень учнів у навчанні;

- відповідає за якість і ефективність роботи педагогічного колективу;

- створює необхідні умови для участі учнів у позакласній та позашкі­льній роботі, проведення виховної роботи;

- забезпечує дотримання вимог охорони дитинства, санітарно-гігіє­нічних та протипожежних норм, техніки безпеки;

- підтримує ініціативи щодо вдосконалення системи навчання та ви­ховання, заохочення творчих пошуків, дослідно-експериментальної роботи педагогів;

- забезпечує права учнів на захист від будь-яких форм фізичного або психічного насильства;

- призначає класних керівників, завідуючих навчальними кабінетами, майстернями, навчальне-дослідними ділянками;

- контролює організацію харчування і медичного обслуговування уч­нів;

- здійснює контроль за проходженням працівниками у встановлені те­рміни обов'язкових медичних оглядів і несе за це відповідальність;

- розпоряджається в установленому порядку шкільним майном і ко­штами;

- видає у межах своєї компетенції накази та розпорядження і контро­лює їх виконання;

- за погодженням із профспілковим комітетом затверджує правила внутрішнього розпорядку, посадові обов’язки працівників навчаль­ного закладу;

- створює умови для творчого зростання педагогічних працівників, пошуку та застосування ними ефективних форм та методів навчання та виховання;

- несе відповідальність за свою діяльність перед учнями, батьками, педагогічними працівниками та загальними зборами (конференціями), місцевими органами виконавчої влади тощо.

4.7. Обсяг педагогічного навантаження вчителів визначається на підставі законодавства директором навчального закладу і затверджується управлінням освіти виконавчого комітету Покровської міської ради.

Обсяг педагогічного навантаження може бути менше тарифної ставки
(посадового окладу) лише за письмовою згодою педагогічного праці­вника.

Перерозподіл педагогічного навантаження протягом навчального року допускається лише у разі зміни кількості годин з окремих предметів, що передбачається робочим навчальним планом, або за письмовою згодою педагогічного працівника з дотриманням законодавства про працю.

4.8. У навчальному закладі створюється постійно діючий дорадчий колегі­альний орган - педагогічна рада. Головою педагогічної ради є директор навчального закладу.

4.9. Педагогічна рада розглядає питання:

- удосконалення і методичного забезпечення навчально-виховного процесу, планування та режиму роботи навчального закладу;

- переведення учнів до наступних класів і їх випуску, видачі докуме­нтів про відповідний рівень освіти, нагородження за досягнення у навчанні;

- підвищення кваліфікації педагогічних працівників, розвитку їхньої творчої ініціативи, впровадження у навчально-виховний процес до­сягнень науки і передового педагогічного досвіду;

- морального та матеріального заохочення учнів (вихованців) та пра­цівників навчального закладу;

- притягнення до дисциплінарної відповідальності учнів за невиконання ними своїх обов'язків.

4.10. Робота педагогічної ради планується в довільній формі відповідно до потреб навчального закладу. Кількість засідань педагогічної ради виз­начається їх доцільністю, але не може бути менше чотирьох разів на рік.

Члени педагогічної ради мають право вносити на її розгляд актуальні питання навчально-виховного процесу.

4.11. У навчальному закладі можуть створюватись учнівські та вчительсь­кі громадські організації, що діють відповідно до чинного законодавст­ва України.

V. МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНА БАЗА

5.1. Матеріально-технічна база навчального закладу включає будівлі, спо­руди, землю, комунікації, обладнання, транспортні засоби, службове житло, інші матеріальні цінності, вартість яких відображено у балансі навчального закладу.

5.2. Майно належить закладу на правах оперативного управління відповідно до чинного законодавства України.

5.3. Навчальний заклад відповідно до чинного законодавства користується землею, іншими природними ресурсами і несе відповідальність за до­тримання вимог та норм їх охорони.

5.4. Вилучення основних фондів, оборотних коштів та іншого майна нав­чального закладу проводиться лише у випадках передбачених чинним законодавством. Збитки, завдані навчальному закладу внаслідок пору­шення його майнових прав іншими юридичними та фізичними особа­ми, відшкодовуються відповідно до чинного законодавства.

5.5. Для забезпечення навчально-виховного процесу база навчального закладу складається із навчальних кабінетів, майстерень (слюсарної, то­карної, обслуговуючої праці тощо), а також спортивного, актового і чи­тального залів, бібліотеки, архіву,, медичного, комп'ютерного кабінету, їдальні, приміщення навчально-допоміжного персоналу, кімнати психологічного розвантаження тощо.

5.6. Відповідно до рішення Покровської міської ради Дніпропетровської області від 30 грудня 2012 року №23 навчальний заклад має земе­льну ділянку, де розміщуються спортивні та географічні майданчики, навчально-дослідна ділянка, зона відпочинку, господарські будівлі тощо.

VI. ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ

6.1. Фінансово-господарська діяльність навчального закладу здійснюється на основі його кошторису.

6.2. Джерелами формування кошторису навчального закладу є:

- кошти місцевого бюджету у розмірі, передбаченому нормативами фінансування загальної середньої освіти для забезпечення вивчення предметів в обсязі Державних стандартів освіти;

- кошти фізичних, юридичних осіб;

- благодійні внески юридичних і фізичних осіб.

6.3. Порядок діловодства і бухгалтерського обліку в навчальному закладі
визначається законодавством та нормативно-правовими актами Мініс­терства освіти і науки України.

6.4. За рішенням засновника закладу бухгалтерський облік та фінансування здійснюється через централізовану бухгалтерію.

6.5. Звітність про діяльність загальноосвітнього навчального закладу вста­новлюється відповідно до законодавства.

VII. МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО

7.1. Навчальний заклад за наявності належної матеріально-технічної та соціально-культурної бази, власних надходжень має право проводити міжнародний учнівський та педагогічний обмін у рамках освітніх про­грам, проектів, встановлювати відповідно до законодавства прямі зв'я­зки з міжнародними організаціями та освітніми асоціаціями.

7.2. Навчальний заклад має право відповідно до чинного законодавства укладати угоди про співробітництво з навчальними закладами, науко­вими установами, підприємствами, організаціями, громадськими об'­єднаннями інших країн.

VIІI. КОНТРОЛЬ ЗА ДІЯЛЬНІСТЮ НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ

8.1. Державний контроль за діяльністю навчального закладу здійснюється з метою забезпечення реалізації єдиної державної політики в сфері за­гальної середньої освіти.

8.2. Державний контроль здійснюють Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України, засновник та управління освіти виконавчого комітету Покровської міської ради.

8.3. Основною формою державного контролю за діяльністю навчального закладу є атестація, що проводиться не рідше одного разу на десять років у порядку, встановленому Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України.

8.4. У період між атестацією проводяться перевірки (інспектування) нав­чального закладу з питань, пов'язаних з його навчально-виховною дія­льністю. Зміст, види й періодичність цих перевірок визначаються зале­жно від стану навчально-виховної роботи, але не частіше 1-2 разів на рік. Перевірки з питань, не пов'язаних з навчально-виховною діяльніс­тю проводяться його засновником (власником) відповідно до законода­вства.

ІX. РЕОРГАНІЗАЦІЯ АБО ЛІКВІДАЦІЯ НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ

9.1. Рішення про реорганізацію або ліквідацію навчального закладу прий­має засновник.

Реорганізація навчального закладу відбувається шляхом злиття, приєд­нання, поділу, виділення.

Ліквідація проводиться ліквідаційною комісією, призначеною заснов­ником, а у випадках ліквідації за рішенням господарського суду - лікві­даційною комісією, призначеною цим органом.

З часу призначення ліквідаційної комісії до неї переходять повноваже­ння щодо управління навчальним закладом.

9.2. Ліквідаційна комісія оцінює наявне майно навчального закладу, вияв­ляє його дебіторів і кредиторів і розраховується з ними, складає лікві­даційний баланс і представляє його засновнику.

9.3. У випадку реорганізації права та зобов'язання навчального закладу переходять до правонаступників відповідно до чинного законодавства.

Кiлькiсть переглядiв: 496

Комунальний заклад "Середня загальноосвітня школа №4 м. Покров Дніпропетровської області"

вул. Уральська, 2,

м. Покров,

Дніпропетровська обл.,

Україна

53300

Дата останньої зміни 06 Жовтня 2022

Цей сайт безкоштовний!